Voornamen en Midden-Namen Lijst


Toon eerste en middelste namen die beginnen met

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y


Main First and Middle Names Page

A

1. Aafje (1)
2. Aafje Piebes (1)
3. Aafje Stenderts (1)
4. Aafke (1)
5. Aagje (3)
6. Aagje Hendriks (1)
7. Aagje Jobs (2)
8. Aaltje (2)
9. Aartje (1)
10. Abraham (2)
11. Adriaantje (1)
   12. Agnes (1)
13. Agnes Oldilia Maria Hubertina (1)
14. Akke (1)
15. Akke Tjipkes (1)
16. Albertje (1)
17. Albertje Pieters (1)
18. Ale (1)
19. Andries (1)
20. Andrieske Lodewyks (1)
21. Anke Nannes (1)
22. Anna (9)
   23. Anna Barbara (1)
24. Anna Catharina (1)
25. Anna Dorothea (2)
26. Anna Franses (1)
27. Anna Hendriks (1)
28. Anna Katharina (1)
29. Anna Margaretha (1)
30. Anna Maria Elisabeth (1)
31. Anna Mechtilda (1)
32. Anne (1)
33. Anne Elizabeth (1)
   34. Anne Jochums (1)
35. Anske Jacobs (1)
36. Antje (4)
37. Antje Jacobs (1)
38. Antje Jans (1)
39. Arend Wytzes (1)
40. Ariaantje (1)
41. Arie (1)
42. Arij (1)
43. Arjaantje (1)
44. Arjaantje Dirks (1)
   45. Arjen (9)
46. Arjen Arjens (2)
47. Arjen Dirks (1)
48. Arjen Gerbens (1)
49. Arjen Hendrik (2)
50. Arjen Jacobs (1)
51. Arjen Jans (1)
52. Arjen Wybes (1)
53. Arnold (1)
54. Ate Jacobs (1)
55. Aukje (2)
  

Terug naar boven


B

1. Bastiaan (1)
2. Bauke (1)
3. Baukje Jacobs (1)
   4. Baukje Martens (1)
5. Baukjen (1)
6. Berber (1)
   7. Berber Jans (1)
8. Berber Ymes (1)
9. Berend (1)
   10. Bernardus (1)
11. Botto Schultetes (1)

Terug naar boven


C

1. Catharina (2)
2. Catharina Maria (1)
   3. Catrina (1)
4. Christiaan (1)
   5. Cornelia (2)
6. Cornelis (3)
   7. Cornelis Jacobs (1)
8. Crelis (1)
   9. Crijn (2)
10. Crijn Martens (1)
  

Terug naar boven


D

1. Daniel Jacobszn (1)
2. David (1)
3. Dieuwke (2)
4. Dirk (6)
   5. Dirk Klazes (1)
6. Dirk Tjeerds (1)
7. Dirkje (1)
8. Dirkje Beerts (1)
   9. Doeke Keimpes (1)
10. Doutje (1)
11. Doutje Hendriks (1)
12. Doutje Martens (2)
   13. Doutje Stenderts (1)
14. Douttje (1)
15. Douwe (2)
16. Douwe Douwes (1)
   17. Douwkje Douwes (1)
18. Durk (1)
19. Durkje Harmens (1)

Terug naar boven


E

1. Eekje Jelles (1)
2. Elisabeth (3)
   3. Elisabethe (1)
4. Elizabeth (4)
   5. Etje (1)
6. Evert (1)
  

Terug naar boven


F

1. Fimma Elisabeth (1)
2. Fokeltje (1)
3. Fokje (1)
4. Franciscus (2)
   5. Franciscus Bernardus (1)
6. Frans (1)
7. Frans Fransen (1)
8. Frans Hubertus (1)
   9. Frans Offers (1)
10. Frederik Gerrit (1)
11. Frederika (1)
12. Frederika Elisabeth (1)
   13. Frederika Elizabeth (1)
14. Fredrik Gerrits (1)
15. Freerk (1)
16. Froukje (1)
  

Terug naar boven


G

1. Gauke Reins (1)
2. Geertje (3)
3. Geertje Siebes (1)
4. Geertruida (1)
5. Gerard (2)
6. Gerard Joseph (1)
   7. Gerard Jozef (1)
8. Gerardus Maria Joseph Hubertus (1)
9. Gerben (2)
10. Gerben Arjens (1)
11. Gerben Jans (1)
12. Gerhardus (1)
   13. Gerrit (7)
14. Gerrit Aukes (1)
15. Gerritje (3)
16. Gezina (1)
17. Gjolt Annes (1)
18. Goffe (1)
   19. Gorrit Kazes (1)
20. Gosse Hendrik (1)
21. Grietje (4)
22. Grietje Gerbens (1)
23. Grietje Jarigs (1)
24. Grietje Stenderts (1)
   25. Guilhelmine (1)
26. Guurtje (1)

Terug naar boven


H

1. Harmen (3)
2. Harmke (4)
3. Harmke Harmens (1)
4. Harrent Gerbens (1)
5. Henderikus Johannes (1)
6. Hendrica (1)
7. Hendrijntje (1)
8. Hendrik (10)
   9. Hendrik Daniel (1)
10. Hendrik Johannes (1)
11. Hendrik Kornelis (1)
12. Hendrik Stendert (2)
13. Hendrik Stenderts (1)
14. Hendrik Willem (1)
15. Hendrika Maria (1)
16. Hendrikje (4)
   17. Hendrikje Arjens (1)
18. Hendrikje Tjommes (1)
19. Hendrina (1)
20. Henny Pietertje (1)
21. Henriette Juliana Augusta (1)
22. Herman Joseph (1)
23. Hero (1)
24. Hetze Thomas (1)
   25. Heye Jappes (1)
26. Hidde (1)
27. Hieke Gjolts (1)
28. Hiltje (4)
29. Hiltje Hotzes (1)
30. Hiltje Jacobs (1)
31. Hinke (1)
32. Hitje (1)
   33. Hoite (2)
34. Hubertina (1)
35. Hubertus Joannes Peterus Leonardus (1)
36. Hubertus Johannes (1)
37. Hylke (1)
38. Hyltje (1)

Terug naar boven


I

1. Ieke Harmens (1)
   2. IJbe (1)
   3. Ingetje (2)
  

Terug naar boven


J

1. Jacob (3)
2. Jacob Ates (1)
3. Jacob Tjepkes (1)
4. Jacomijntje (1)
5. Jan (26)
6. Jan Aarts (1)
7. Jan Arnold (1)
8. Jan Bernardus (1)
9. Jan Binnes (1)
10. Jan Gerard (1)
11. Jan Gerrits (1)
12. Jan Hendriks (1)
13. Jan Jans (3)
   14. Jan Jonathan (1)
15. Jan Jozef (1)
16. Jan Lases (1)
17. Jan Lazes (1)
18. Jan Mathijs (3)
19. Jan Pieter (2)
20. Jan Pieter Jozef (1)
21. Jan Pieters (1)
22. Jan Ruurds (1)
23. Jan Sybrens (1)
24. Jan Willem (2)
25. Janna (1)
26. Jannigje (3)
   27. Jannigje Jans (1)
28. Jannigje Stenderts (1)
29. Jantje (4)
30. Jantje Pieters (1)
31. Jappe Hessels (1)
32. Jarig (1)
33. Jarig Klazes (1)
34. Jean (2)
35. Jean Francois Hubert (1)
36. Jean Guillaume (1)
37. Jeanette Petra (1)
38. Jelle (1)
39. Jelte (1)
   40. Jelte Hendriks (1)
41. Jeltje (3)
42. Jeltje Hyltjes (1)
43. Jentje (1)
44. Jeremias (1)
45. Jetse (1)
46. Jetske (1)
47. Jetze (1)
48. Jiskje (1)
49. Jitske (3)
50. Joannes Hubertus Henricus (1)
51. Job Jans (1)
52. Jochem Annes (1)
   53. Johan Hendrik Zierhorst (1)
54. Johannes (4)
55. Johannes Arjen (1)
56. Johannes Jacobus (1)
57. Johannes Jans (1)
58. Jonathan (1)
59. Josephina Sophia (1)
60. Jouke (2)
61. Joukje (2)
62. Jurjen (1)
63. Jurjen Jans (1)

Terug naar boven


K

1. Katharina (1)
2. Klaas (8)
3. Klaas Cornelis (1)
4. Klaas Harmen (1)
   5. Klaas Harmens (2)
6. Klaas Rienks (1)
7. Klaas Simons (1)
8. Klaas Teunis (1)
   9. Klaasje (3)
10. Klaasje Hendriks (1)
11. Klaasje Thijsses (1)
12. Klaasken (1)
   13. Kornelis (2)
14. Kornelis Algers (1)
15. Kornelis Klazes (1)
16. Krijn (1)
  

Terug naar boven


L

1. Laas (1)
2. Lambert (1)
3. Lambertus (1)
4. Lamke Douwes (1)
   5. Laurens Cornelis Arie Hendrik (1)
6. Leentje (1)
7. Leonard Joseph Hubert (1)
8. Lidewij (1)
   9. Lidewij Lijdia (1)
10. Lieuwe (2)
11. Lieuwe Annes (1)
12. Lijdia (2)
   13. Lijsbert (1)
14. Lijsbert Crijns (1)
15. Lijsbert Franzen (1)
16. Lisbet Clasina (1)
   17. Lolkje (1)
18. Lolkje Anna (1)
19. Lourens (1)

Terug naar boven


M

1. Maaike (2)
2. Maartje (5)
3. Maartje Hendriks (1)
4. Maartje Jans (1)
5. Maartje Jarigs (1)
6. Maartje Klazes (1)
7. Maartje Stenderts (1)
8. Magdalena (1)
9. Maria (4)
10. Maria Agnes (1)
   11. Maria Anna (2)
12. Maria Arnoldina (2)
13. Maria Barbara (1)
14. Maria Elisabeth (2)
15. Maria Elisabetha (1)
16. Maria Geertruida (1)
17. Maria Hubertina (2)
18. Maria Hubertina Josephina (1)
19. Maria Hubertina Wilhelmina (1)
20. Maria Jozefa (2)
   21. Maria Katharina (1)
22. Maria Louisa (1)
23. Maria Margaretha (2)
24. Maria Odilia (1)
25. Maria Petronella Hubertina (1)
26. Maria Sophia (1)
27. Marie (1)
28. Marie Cornelie (1)
29. Marie Cornelie Hubertine (1)
30. Marietje (1)
   31. Marijke (1)
32. Marinus (1)
33. Marten (2)
34. Marten Gerrits (1)
35. Marten Hendriks (1)
36. Marten Stenderts (2)
37. Martentje (6)
38. Martentje Meinderts (1)
39. Martha (1)
40. Martina (1)
   41. Martje (1)
42. Martsen (1)
43. Martzen (1)
44. Mathijs Joseph (1)
45. Mattje Wiebes (1)
46. Meindert Pieters (1)
47. Mike (1)
48. Minke (2)
49. Minke Goffe (1)

Terug naar boven


N

1. Neeltje (6)
   2. Neeltje Reinders (1)
   3. Nieske (1)
  

Terug naar boven


O

1. Oene (1)
  

Terug naar boven


P

1. Peter Arnold (1)
2. Peter Marie (1)
3. Petrus (1)
4. Piebe (1)
5. Pierre (1)
   6. Pierre Hubert Joseph (1)
7. Pieter (6)
8. Pieter Caspar (1)
9. Pieter Cornelis (2)
10. Pieter Ennes (1)
   11. Pieter Johan (1)
12. Pieter Joseph (1)
13. Pieter Jozef (1)
14. Pieter Kaspar (2)
15. Pieter Leenderts (1)
   16. Pieter Mathijs (1)
17. Pieter Sierds (1)
18. Pieternette (1)
19. Pietertje (1)
20. Pietje (7)
   21. Pietje Aukes (1)
22. Pietje Gerbens (1)
23. Pietje Jans (3)

Terug naar boven


R

1. Regina (1)
2. Rein (1)
3. Rein Gaukes (1)
   4. Reinder (1)
5. Reins (1)
6. Renske (2)
   7. Rienk (1)
8. Rigtje (1)
9. Rinske (1)
   10. Roelof (1)
11. Rolf (2)

Terug naar boven


S

1. Saapke (2)
2. Saapke Eelkes (1)
3. Saeske (1)
4. Sara Hendrina (1)
5. Sierd Jans (1)
6. Sierk (1)
   7. Sietse Gerhardus (1)
8. Sietse Wopkes (1)
9. Sietske (5)
10. Sijmon Tijsse (1)
11. Sipke (1)
12. Sipke Roder (1)
   13. Sjirk (1)
14. Sjoerd (2)
15. Sjoukje (2)
16. Sjoukje Harmens (1)
17. Sjutje (1)
18. Stendert (6)
   19. Stendert Cornelis (1)
20. Stendert Hendrik (2)
21. Stendert Hendriks (2)
22. Stendert Martens (1)
23. Symen (2)
24. Symen Klazes (1)
   25. Symon Tjisses (1)
26. Sytske (1)
27. Sytske Tjeerds (1)
28. Sytze (1)

Terug naar boven


T

1. Taeke (2)
2. Teunis (1)
3. Teye Hendriks (1)
4. Theodorus (1)
5. Thijs (1)
6. Thom (1)
   7. Thomas (1)
8. Tijn Thyme (1)
9. Tjaltje (2)
10. Tjeerd (2)
11. Tjeerd Arjens (1)
12. Tjepke (1)
   13. Tjerk (1)
14. Tjetje (1)
15. Tjitske (5)
16. Tjitske Andries (1)
17. Tjitske Ates (1)
18. Tjitske Jaspers (1)
   19. Tjomme Jans (1)
20. Trijntje (11)
21. Trijntje Ales (1)
22. Trijntje Sjoerds (1)
23. Trijntje Symons (1)
24. Trijntje Taekes (1)
   25. Tymen (2)
26. Tymen Arjens (1)
27. Tytje (1)

Terug naar boven


U

1. Uilkjen (3)
  

Terug naar boven


W

1. Waling Gaukes (1)
2. Waltje (1)
3. Welmoed (1)
4. Wiglius Schultetus (1)
   5. Wikje (1)
6. Wilhelm (1)
7. Willem (8)
8. Willem Aukes (1)
   9. Willem Hendrik (1)
10. Willem Hoites (1)
11. Willem Jetzes (1)
12. Willemken (1)
   13. Willempje (1)
14. Wop Pieters (1)
15. Wybe (1)
16. Wybe Pieters (1)
   17. Wypkje (1)
18. Wypkje Klazes (1)
19. Wytze (1)

Terug naar boven


Y

1. Ydske (1)
2. Yetske Arjens (1)
   3. Yke Jans (1)
4. Yme Sietse (1)
   5. Ymkje (2)
6. Ymkje Wybes (1)
   7. Ytske (1)
8. Yttje (1)
  

Terug naar boven